ความรู้พื้นฐานของ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ความรู้พื้นฐานของ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ

ดูรายละเอียดหลักสูตร

การควบคุมภายใน

ความรู้พื้นฐานของ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Adisorn Limkunakorn

ดูรายละเอียดหลักสูตร

ระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

วิชาบังคับของบุคลากร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

วิมลวรรณ สกุลฉ่ำ

ดูรายละเอียดหลักสูตร

ระเบียบการเงิน การคลังเบื้องต้น

วิชาบังคับของบุคลากร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

วิมลวรรณ สกุลฉ่ำ

ดูรายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

ความรู้พื้นฐานของ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นายปริวรรต จวนสาง

ดูรายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ

เทคนิคสำหรับการปฏิบัติงานของ จนท

ปิยวัฒน์ มาศเมฆ

ดูรายละเอียดหลักสูตร

ระเบียบการเงิน การคลังเบื้องต้น

วิชาบังคับของบุคลากร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

วิมลวรรณ สกุลฉ่ำ

ดูรายละเอียดหลักสูตร

ระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

วิชาบังคับของบุคลากร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

วิมลวรรณ สกุลฉ่ำ

ดูรายละเอียดหลักสูตร
จำนวนข้อมูล
0
รายการ

เรียงลำดับข้อมูล

จำนวนรายการ/หน้า