ระเบียบการเงิน การคลังเบื้องต้น

วิมลวรรณ สกุลฉ่ำ

เกี่ยวกับหลักสูตร

ระเบียบการเงิน การคลังเบื้องต้น

ข้อมูลทั่งไป

เหมาะกับตำแหน่ง : ไม่ระบุ
ระยะเวลาลงทะเบียน: ตลอดเวลา
จำกัดจำนวนลงทะเบียน : ไม่ระบุ
จำนวนบทเรียน : 1 บท
ความยาววิดีโอ : ไม่ระบุ

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการยืมเงินราชการและการยืมเงินทดรองราชการ เอกสารที่ใช้ในการส่งเรื่องยืมเงิน เอกสารประกอบการเบิกจ่ายต่างๆ ที่เป็นส่วนสำคัญในการขอเบิก

เกณฑ์การประเมิน

Exam score of วัดผล 100%
เกณฑ์ผ่านหลักสูตรได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60% ของคะแนนรวม

*หมายเหตุ

ผู้เรียนสามารถกลับเข้ามาเข้าเรียนเนื้อหาเดิมของหลักสูตรได้ทุกเมื่อ หากวิทยากรยังไม่ทำการลบหรือปิดการแสดงผลหลักสูตรที่ท่านลงทะเบียนไว้

วิทยากร

วิมลวรรณ สกุลฉ่ำ
บทที่ 1
ระเบียบการเงิน การคลังเบื้องต้น
PDF
แบบทดสอบ
ไม่มีข้อมูล
จำนวนข้อมูล 0 รายการ

เรียงลำดับข้อมูล

ชื่อ คำถาม สร้างเมื่อ ความคิดเห็น

จำนวนรายการ/หน้า

ชื่อ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น สร้างเมื่อ

Record/Page